Poradnik prawny dla służb mundurowych

SŁUŻBY SPECJALNE

Służby specjalne - Służba funkcjonariuszy SWW i SWK

Służba funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego została uregulowana w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. W ustawie określono zasady nawiązywania stosunku służbowego, przebieg służby, korpusy i stopnie służbowe, obowiązki i prawa, uposażenie i inne świadczenia pieniężne oraz odpowiedzialność dyscyplinarną.

Funkcjonariuszem SWK albo SWW może zostać osoba która posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw publicznych, wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną, dająca rękojmie zachowania tajemnicy, a także posiadająca co najmniej wykształcenie średnie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. Przyjęcie kandydata do służby następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na które składa się przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, a także ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej. Przed podjęciem służby funkcjonariusz zobowiązany jest do złożenia przysięgi, której treśćzostała sformułowana w Ustawie. Każdy funkcjonariusz podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu, w służbie przygotowawczej przeprowadzane jest raz na 6 miesięcy, natomiast w służbie stałej raz na 2 lata.

Ponadto Ustawa przyznaje funkcjonariuszom w stałej służbie prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, której pełni służbę lub w miejscowości pobliskiej. Uposażenie funkcjonariusza składa się z uposażenia zasadniczego i dodatków z uposażenia takie jak dodatek za stopień, dodatek służbowy oraz dodatek uzasadniony szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby. Ponadto funkcjonariuszowi mogą być przyznane nagrody roczne, uznaniowe i zapomogi.

SŁUŻBY MUNDUROWE
  • POLICJA

  • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

  • STRAŻ GRANICZNA

  • SŁUŻBA WIĘZIENNA

  • SŁUŻBY SPECJALNE

  • SŁUŻBA CELNA

  • SŁUŻBA LEŚNA

  • STRAŻ OCHRONY KOLEI

  • STRAŻ MIEJSKA

  • STRAŻ PORAŻNA