Poradnik prawny dla służb mundurowych

SŁUŻBA LEŚNA

Straż leśna jako element służby leśnej

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach przewiduje utworzenie w Lasach Państwowych Służby Leśnej. Zalicza się do niej pracowników, którzy zajmują się sprawami zarządu lasami będącymi wzarządzie Lasów Państwowych,prowadzeniem gospodarki leśnej iochroną lasów, a takżezwalczaniem przestępstw iwykroczeń wzakresie szkodnictwa leśnego iochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań wzakresie ochrony mienia. Dla ostatniej kategorii zadań Ustawa przewiduje utworzenie odrębnej jednostki - Straży Leśnej. Strażą Leśną kieruje Główny Inspektor Straży Leśnej podporządkowany Dyrektorowi Generalnemu. Zakres uprawnień Strażników Leśnych jest szerszy niż pozostałych pracowników. Przykładowymi uprawnieniniami wymienionymi w Ustawie są: prawo do legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, a także świadków, prawo do nakładania i pobierania grzywien w drodze mandatu karnego, jak również prawo do noszenia broni palnej długiej i krótkiej, kajdanek zakładanych na ręce, pałki służbowej, ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.

SŁUŻBY MUNDUROWE
  • POLICJA

  • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

  • STRAŻ GRANICZNA

  • SŁUŻBA WIĘZIENNA

  • SŁUŻBY SPECJALNE

  • SŁUŻBA CELNA

  • SŁUŻBA LEŚNA

  • STRAŻ OCHRONY KOLEI

  • STRAŻ MIEJSKA

  • STRAŻ PORAŻNA