Poradnik prawny dla służb mundurowych

Straż Miejska

Stosunek służbowy strażników

Straż Gminna – w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych – jest samorządową służbą mundurową, pełniącą służebną rolę względem członków społeczności lokalnej. O utworzeniu Straży Gminnej decyduje Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Komendanta wojewódzkiego Policji.

Wspomniana wyżej ustawa precyzuje również wymagania, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o stanowisko w Straży Gminnej:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Ukończone 21 lat
 3. Posiadanie pełni praw publicznych
 4. Posiadane wykształcenie przynajmniej średnie lub średnie branżowe
 5. Nienaganna opinia
 6. Sprawność, tak pod względem fizycznym jak i psychicznym
 7. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
 8. Uregulowany stosunek do służby wojskowej

Strażnika po raz pierwszy zatrudnia się na czas określony, maksymalnie 12 miesięcy – odbywa się wówczas szkolenie podstawowe, które kończy się egzaminem. Osoby, które uzyskały zeń ocenę pozytywną, mogą zostać zatrudnione na czas określony (maksymalnie 3 lata), albo na czas nieokreślony.

Tygodniowy czas pracy Strażnika, łącznie z nadgodzinami, nie może przekraczać 48 godzin w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. Strażnikom przysługuje prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych – nie mają oni jednak prawa do strajku.

Informacje o służbie w Straży Gminnej
SŁUŻBY MUNDUROWE
 • POLICJA

 • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

 • STRAŻ GRANICZNA

 • SŁUŻBA WIĘZIENNA

 • SŁUŻBY SPECJALNE

 • SŁUŻBA CELNA

 • SŁUŻBA LEŚNA

 • STRAŻ OCHRONY KOLEI

 • STRAŻ MIEJSKA

 • STRAŻ PORAŻNA