Poradnik prawny dla służb mundurowych

Straż Miejska

Zadania Straży Miejskiej

Zadania Straży Gminnej są uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. W szczególności należą do nich:

 1. Ochrona porządku w przestrzeni publicznej
 2. Czuwanie i nadzór nad porządkiem w ruchu drogowym
 3. Kontrolowanie transportu publicznego
 4. Powiadamianie społeczności lokalnej o potencjalnych zagrożeniach
 5. Współdziałanie z organizatorami i jednostkami państwowymi w dbaniu o bezpieczeństwo imprez publicznych.
 6. Konwojowanie dokumentów i środków pieniężnych dla potrzeb gminy.
 7. Współdziałanie z właściwymi podmiotami celem ratowania zdrowia i życia ludzkiego
 8. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych we współpracy z właściwymi organami
 9. Doprowadzenie osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości do izby wytrzeźwień.

Wśród obowiązków Strażników wspomniany akt normatywny wyszczególnia:

 1. Przestrzeganie prawa, staranne, rzetelne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.
 2. Poszanowanie powagi, honoru i godności własnej, i innych obywateli
 3. Utrzymanie w tajemnicy informacji chronionych prawnie.
 4. Dokonywanie interwencji w przypadkach, gdy zagrożone jest zdrowie i życie ludzkie, a także mienie i dobra osobiste
 5. W komunikacji międzyludzkiej – tak z obywatelami, podwładnymi jak i przełożonymi – zachowanie życzliwości i uprzejmości
 6. Ciągłe dbanie o swój rozwój i kwalifikacje zawodowe
 7. Nie tylko podczas pełnienia obowiązków, lecz również poza nimi – zachowywanie się w sposób należyty i z godnością.
Informacje o służbie w Straży Gminnej
SŁUŻBY MUNDUROWE
 • POLICJA

 • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

 • STRAŻ GRANICZNA

 • SŁUŻBA WIĘZIENNA

 • SŁUŻBY SPECJALNE

 • SŁUŻBA CELNA

 • SŁUŻBA LEŚNA

 • STRAŻ OCHRONY KOLEI

 • STRAŻ MIEJSKA

 • STRAŻ PORAŻNA