Poradnik prawny dla służb mundurowych

Straż Miejska

Uprawnienia strażników

Uprawnienia strażników straży gminnej (miejskiej) reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Funkcjonariusze Straży Gminnej mają uprawnienia do:

 1. Udzielania pouczeń, zwracania uwagi, stosowania innych środków wychowawczych
 2. W uzasadnionych wypadkach legitymowania osób celem ustalenia ich tożsamości
 3. Zatrzymania osób, które w sposób niepozostawiający wątpliwości stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego – i doprowadzenia ich do najbliższej jednostki Policji
 4. Nakładania grzywien za popełnienie wykroczeń
 5. Usuwania pojazdów oraz blokowania ich kół celem unieruchomienia
 6. Dokonywania kontroli osobistej, w wypadku powzięcia uzasadnionego przypuszczenia o możliwości popełnienia czynu zabronionego.
 7. Przeprowadzania czynności wyjaśniających, oskarżania przed sądem, wnoszenia środków odwoławczych
 8. Żądania niezbędnej pomocy od jednostek państwowych i samorządowych
 9. Wydawania określonym osobom nakazów zachowania się w określony sposób, w granicach koniecznych do wykonywania wyżej zakreślonych zadań.
Informacje o służbie w Straży Gminnej
SŁUŻBY MUNDUROWE
 • POLICJA

 • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

 • STRAŻ GRANICZNA

 • SŁUŻBA WIĘZIENNA

 • SŁUŻBY SPECJALNE

 • SŁUŻBA CELNA

 • SŁUŻBA LEŚNA

 • STRAŻ OCHRONY KOLEI

 • STRAŻ MIEJSKA

 • STRAŻ PORAŻNA