Poradnik prawny dla służb mundurowych

Służba Więzienna

Szkolenia funkcjonariuszy SW

Zasady szkolenia funkcjonariuszy znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie szkolenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Rozporządzenie wyróżnia trzy typu szkolenia: wstępne, zawodowe oraz specjalistyczne.

Szkolenie wstępne.

Szkolenie wstępne obejmuje praktyczną naukę zawodu, ma na celu zdobycie przez funkcjonariusza wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania zadań służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym w podstawowym wymiarze obowiązków, oraz sprzyjać jego adaptacji zawodowej. Program kursu przygotowawczego zawiera w szczególności:

 1. zadania Służby Więziennej oraz zasady ich realizacji;
 2. strukturę organizacyjną i zakres uprawnień Służby Więziennej
 3. pragmatykę służbową funkcjonariusza i zasady etyki zawodowej;
 4. zagadnienia bezpieczeństwa, organizację bezpiecznej pracy i służby;
 5. organizację oddziaływań penitencjarnych;
 6. trening komunikacji społecznej;
 7. szkolenie strzeleckie;
 8. wychowanie fizyczne z elementami samoobrony;
 9. ratownictwo przedmedyczne;
 10. musztrę.

Szkolenie wstępne jest prowadzone w systemie skoszarowanym w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej lub ośrodku szkolenia Służby Więziennej

Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów: kursu przygotowawczego i praktyk zawodowych. Obie te części kończą się egzaminem, z którego otrzymuje się ocenę.

Szkolenie zawodowe

Kontynuacją szkolenia wstępnego jest szkolenie zawodowe. Stanowi ono rozszerzenie treści szkolenia wstępnego i służy pogłębieniu jego wiedzy i umiejętności zawodowych. Celem szkolenia zawodowego jest w szczególności poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwijanie umiejętności potrzebnych do wykonywania powierzanych funkcjonariuszom zadań, wspieranie zawodowego i osobistego rozwoju, oraz przeciwdziałanie potencjalnym chorobom zawodowym; kształtowanie praworządnej postawy wśród funkcjonariuszy.

Podobnie jak w przypadku szkolenia wstępnego, szkolenie zawodowe prowadzi się w systemie skoszarowanym w ośrodku szkolenia lub ośrodku doskonalenia kadr

W programie szkolenia zawodowego zawarte są zagadnienia takie jak:

 1. praktyczna nauka zawodu
 2. musztra
 3. szkolenie strzeleckie
 4. zajęcia z komunikacji społecznej
 5. wychowanie fizyczne i trening samoobrony
 6. ratownictwo
 7. zasady zawodowej etyki
 8. organizacja i zasady funkcjonowania Służby Więziennej

Szkolenie zawodowe zakończone jest egzaminem, przeprowadzanym przez wykładowców każdego z przedmiotów.

Szkolenie specjalistyczne

Szkolenie specjalistyczne ma za zadanie przygotować funkcjonariusza do samodzielnej służby na stanowisku, do pełnienia którego wymagane są umiejętności specjalistyczne, w szczególności ochrona jednostek organizacyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, prowadzenie działań resocjalizacyjnych i terapeutycznych, nadzorowanie kwestii administracyjnych i prawnych.

Podobnie jak szkolenie wstępne oraz zawodowe, szkolenie specjalizacyjne zakończone jest egzaminem, następnie otrzymaniem świadectwa ukończenia kursu doskonalenia zawodowego.

Informacje o służbie w Straży Więziennej
SŁUŻBY MUNDUROWE
 • POLICJA

 • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

 • STRAŻ GRANICZNA

 • SŁUŻBA WIĘZIENNA

 • SŁUŻBY SPECJALNE

 • SŁUŻBA CELNA

 • SŁUŻBA LEŚNA

 • STRAŻ OCHRONY KOLEI

 • STRAŻ MIEJSKA

 • STRAŻ PORAŻNA