Poradnik prawny dla służb mundurowych

Służba Więzienna

Zasady opiniowania funkcjonariuszy SW

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, funkcjonariusze podlegają okresowemu opiniowaniu służbowemu. Celem opiniowania służbowego jest dokonanie oceny przydatności do służby, stworzenie podstaw do określenia indywidualnego planu rozwoju zawodowego, wreszcie wyłanianie kandydatów do powoływania na wyższe stanowiska służbowe.

Kryteriami podlegającymi ocenie w opiniowaniu służbowym są między innymi: umiejętności zawodowe, inicjatywa i podnoszenie kwalifikacji, zdolności w zakresie planowania i organizowania pracy, motywacja, kreatywność, przestrzeganie etyki zawodowej, zdyscyplinowanie czy umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Opinię służbową o funkcjonariuszu wydaje jego przełożony.

Funkcjonariusz ma możliwość zapoznania się z opinią; w wypadku, gdyby nie zgadzał się on z treścią opinii, możliwe jest wniesienie odwołania za pośrednictwem organu, który opinię wydał, do wyższego przełożonego.

Zaskarżoną opinię wyższy przełożony może:

 1. Utrzymać w mocy
 2. Uchylić w całości i polecić wydanie nowej opinii z uwzględnieniem wskazanych okoliczności.

Ze sposobem rozpatrzenia wniosku o zmianę opinii funkcjonariusz zapoznaje się za pośrednictwem organu wydającego opinię.

Informacje o służbie w Straży Więziennej
SŁUŻBY MUNDUROWE
 • POLICJA

 • SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

 • STRAŻ GRANICZNA

 • SŁUŻBA WIĘZIENNA

 • SŁUŻBY SPECJALNE

 • SŁUŻBA CELNA

 • SŁUŻBA LEŚNA

 • STRAŻ OCHRONY KOLEI

 • STRAŻ MIEJSKA

 • STRAŻ PORAŻNA